Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRI PREDAJI VOZIDIEL SUBARU spoločnosti STILCAR Košice s.r.o


Tieto Všeobecné obchodné podmienky ( ďalej len „ VOP " ) upravujú právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúci vznikajúce z uzavretej Kúpnej zmluvy; právne vzťahy medzi zmluvnými stranami sa v závislosti od ich obsahu a charakteru kupujúceho primerane riadia ustanoveniami príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka.

Predávajúcim je obchodná spoločnosť STILCAR Košice s.r.o., so sídlom Hraničná 1, 040 17 Košice, IČO: 45 716 412, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Odd.Sro, vo vložke č. 26447/V.
Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim, predmetom ktorej je kúpa a predaj motorových vozidiel SUBARU v zmysle bodu 1.1. ( ďalej len „ Kúpna zmluva ", „ Zmluva ").
Zmluvnými stranami sa rozumejú predávajúci a kupujúci v zmysle Kúpnej zmluvy.
Na kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Predávajúci sa zaväzuje, v súlade s Kúpnou zmluvou, dodať kupujúcemu v dohodnutom termíne objednané motorové vozidlo spolu s dohodnutým príslušenstvom a doplnkami, previesť na neho vlastnícke právo a kupujúci sa zaväzuje spôsobom dohodnutým v Zmluve spolupôsobiť, t.j. za motorové vozidlo zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu a prevziať si na vyzvanie predávajúceho motorové vozidlo do 10 dní od doručenia písomného oznámenia v zmysle Kúpnej zmluvy.

2.Termín a miesto plnenia

2.1 Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu motorové vozidlo v súlade s uzavretou Kúpnou zmluvou podľa termínu dodania v nej definovanom. Termín dodania motorového vozidla podľa Zmluvy sa môže zmeniť z dôvodu nezavineného predávajúcim, t.j. ak dodávateľ z objektívnych príčin motorové vozidlo dodá po termíne dohodnutom v Zmluve. Táto skutočnosť nie je dôvodom na odstúpenie od Zmluvy zo strany kupujúceho.

2.2 Miestom dodania motorového vozidla, ak nebolo v Kúpnej zmluve dohodnuté inak, je sídlo predávajúceho, v zmysle aktuálneho zápisu vedeného v príslušnom OR.

2.3 Predávajúci sa zaväzuje najmenej 3 dni pred dodaním motorového vozidla písomne oznámiť individuálne údaje o motorovom vozidle a termín, kedy si môže kupujúci motorové vozidlo prevziať. Presný čas dodania určí predávajúci na základe údajov dodávateľa.

2.4 Predávajúci nie je povinný odovzdať kupujúcemu motorové vozidlo pred zaplatením plnej kúpnej ceny podľa Kúpnej zmluvy.

2.5 Okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť predávajúceho za škodu, ktorá nemá za následok omeškanie predávajúceho je, ak predávajúcemu bránia v splnení jeho záväzkov okolnosti- prekážky, ktoré nastali nezávisle od jeho vôle, alebo z dôvodu neudelenia úradného povolenia, o ktoré požiadal v súvislosti s dodaním motorového vozidla kupujúcemu. Lehota určená na plnenie povinnosti predávajúceho sa predlžuje o dobu trvania prekážky podľa prvej vety tohto bodu VOP. Predávajúci je povinný existenciu tejto prekážky oznámiť kupujúcemu bezodkladne po jej zistení.

2.6 Povinnosť predávajúceho dodať motorové vozidlo je splnená tým, že kupujúcemu umožní s motorovým vozidlom nakladať na dohodnutom mieste podľa bodu 2.2. VOP a v dohodnutom termíne podľa bodu 2.1. VOP.

2.7 Predávajúci sa zaväzuje odovzdať kupujúcemu, súčasne s vozidlom, doklady potrebné na užívanie motorového vozidla /návody na požívanie, servisnú knižku/.

2.8 Pokiaľ kupujúci neprevezme motorové vozidlo do desiatich dní od doručenia písomnej výzvy predávajúceho v zmysle Kúpnej zmluvy, je povinný zaplatiť predávajúcemu všetky náklady súvisiace so stornom objednávky, prípadne s vrátením motorového vozidla výrobcovi, vrátane skladného vo výške 10 Eur za každý deň omeškania, zmluvnú pokutu a ušlý zisk v zmysle Kúpnej zmluvy. Na kupujúceho, uplynutím desiateho dňa odo doručenia písomnej výzvy na prevzatie podľa prvej vety tohto bodu, prechádza nebezpečenstvo škody na motorovom vozidle.

3. Cena a platobné podmienky

3.1 Kúpna cena motorového vozidla bola stanovená dohodou zmluvných strán v Kúpnej zmluve.

3.2 Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu plnú kúpnu cenu v zmysle Kúpnej zmluvy najneskôr pri prevzatí motorového vozidla.

3.3.Kupujúci sa zaväzuje, že v termíne určenom v Kúpnej zmluve zaplatí preddavok kúpnej ceny v dohodnutej výške, a to na základe faktúry vystavenej predávajúcim. Kupujúci týmto berie na vedomie, že oneskorením s úhradou preddavku podľa prvej vety tohto bodu VOP, sa môže predĺžiť termín dodania motorového vozidla.

3.4. Predávajúci má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť, ak si kupujúci svoju povinnosť zaplatiť preddavok nesplnil ani v dodatočnej lehote, ktorú mu predávajúci určil spolu s upozornením, že v prípade neuhradenia preddavku, odstúpi predávajúci od Kúpnej zmluvy.

3.5. Povinnosť úhrady preddavku sa vzťahuje len na prípady, kedy je v Kúpnej zmluve dohodnutá povinnosť kupujúceho na jeho úhradu.

3.6. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť doplatok kúpnej ceny najneskôr pri prevzatí motorového vozidla, a to na základe konečnej faktúry vystavenej predávajúcim. Pri porušení povinnosti kupujúceho podľa prvej vety tohto bodu, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 20% z kúpnej ceny motorového vozidla. Kupujúci je povinný predávajúcemu uhradiť zmluvnú pokutu bez ohľadu na to, či porušenie povinnosti zavinil alebo nie.

3.7. Povinnosť úhrady doplatku sa vzťahuje len na prípady, kedy je v Kúpnej zmluve dohodnutá povinnosť kupujúceho na úhradu doplatku.

3.8. Predávajúci je oprávnený požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinností, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Predávajúci je oprávnený domáhať sa náhrady škody presahujúcej zmluvnú pokutu.

3.9. Predávajúci má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť, ak si kupujúci svoju povinnosť zaplatiť doplatok podľa bodu 3.6. VOP nesplnil ani v dodatočnej lehote, ktorú mu predávajúci určil spolu s upozornením, že v prípade neuhradenia doplatku, odstúpi od Kúpnej zmluvy.

3.10. Predávajúci nie je povinný odovzdať kupujúcemu motorové vozidlo kým nedôjde k úplnému zaplateniu doplatku zo strany kupujúceho.
3.11. V prípade, ak sa náklady na zaobstaranie motorového vozidla na strane predávajúceho zvýšia z dôvodu zmien colných, daňových alebo iných predpisov platných v SR oproti stavu ku dňu podpisu Kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený cenu dodaného tovaru o takéto dodatočné náklady zvýšiť; kupujúci je povinný doplatiť rozdiel vzniknutý medzi pôvodnou kúpnou cenou a novou kúpnou cenou ( po zvýšení ).

4. Prechod vlastníckeho práva

4.1 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k motorovému vozidlu jeho prevzatím, po úplnom zaplatení celej kúpnej ceny, resp. doplatku, v súlade s podmienkami dohodnutými v Kúpnej zmluve.

5. Nebezpečenstvo škody na vozidle

5.1 Nebezpečenstvo škody na motorovom vozidle prechádza na kupujúceho, bez ohľadu na moment prechodu vlastníckeho práva k motorovému vozidlu, od momentu jeho prevzatia kupujúcim, alebo od momentu, keď ho predajca v prospech kupujúceho odovzdá na prepravu prvému dopravcovi. Nebezpečenstvo škody na motorovom vozidle prechádza na kupujúceho, okrem prípadov uvedených v prvej vete tohto bodu VOP, aj v prípade uvedenom v bode 2.8. VOP.

6. Zodpovednosť za vady a záruka

6.1 Predávajúci zodpovedá v rámci záruky za vady motorového vozidla počas trvania záručnej doby, v zmysle záručných podmienok na automobily SUBARU, ktoré tvoria, ako príloha č. 2, neoddeliteľnú súčasť Kúpnej zmluvy pričom jej rozsah je presne definovaný v servisnej knižke .

6.2 Kupujúci je pri preberaní motorového vozidla povinný si ho dôkladne a starostlivo prezrieť v prítomnosti zástupcu predávajúceho a preveriť si jeho kompletnosť, funkčnosť a bez závadnosť. Po tomto úkone spíšu zmluvné strany preberací protokol. Akékoľvek neskoršie uplatnenie nárokov z vád motorového vozidla, ktoré by mohli byť pri dôkladnom a starostlivom prevzatí motorového vozidla podľa tohto bodu VOP kupujúcim zistené, je vylúčené.

6.3. Nároky kupujúceho z vád motorového vozidla sa riadia príslušnými ustanoveniami právnych predpisov Slovenskej republiky.

6.4. Kupujúci je po prevzatí motorového vozidla povinný všetky zistené vady oznámiť predávajúcemu, resp. autorizovanému servisu SUBARU, bez zbytočného odkladu. V prípade reklamácií musí vady popísať a uviesť presne ako sa prejavujú.

6.5. V prípade zistenia vady na motorovom vozidle ho nie je kupujúci oprávnený ďalej používať a je povinný ho dopraviť na reklamačné miesto predávajúceho: kupujúci je zároveň povinný splniť si povinnosť podľa bodu 6.4.

6.6 Predávajúci nezodpovedá za poškodenie vozidla, ak tieto boli spôsobené po prevzatí vozidla kupujúcim a vznikli bez zavinenia predávajúceho.
Záruka sa nevzťahuje na zhoršenie vlastností vozidla alebo poškodenie, ktoré bolo spôsobené:
- nesprávnym užívaním vozidla kupujúcim alebo treťou, resp. inou osobou,
- neodborným zaobchádzaním s vozidlom,
- opravou vykonanou neautorizovaným servisom,
- iným zásahom neautorizovaného servisu, napr. zhodnotenie (vylepšením) vozidla napr. zvýšením výkonu atď. bez súčinnosti s predávajúcim, alebo nedodržaním pokynov na užívanie a starostlivosť o vozidlo, uvedených v príslušných dokladoch, ktoré kupujúci obdŕžal od predávajúceho spolu s vozidlom.

6.7. Predávajúci nezodpovedá za poškodenie motorového vozidla, ak bolo toto spôsobené po jeho prevzatí kupujúcim.

6.8 Pri predaji jazdeného tzv. predvádzacieho vozidla predávajúci nezodpovedá za drobné nedostatky na laku , na karosérii, v interiéri, na sklách vozidla, na svetlách a podobne . Nie sú považovane za vadu, neprihliada sa na ne a nie je možne ich reklamovať, pretože vznikli používaním vozidla. Jedná sa o napr. poškodenie karosérie od kamienkov, škrabance v interiéry alebo na svetlách, drobné oderky karosérie atd.

6.9. Záručný a pozáručný servis motorového vozidla zabezpečujú výhradne autorizované značkové opravovne, ktoré sú uvedené v zozname autorizovaných opravovní. Kupujúci je povinný znášať obmedzenie možnosti užívať motorové vozidlo, a to na nevyhnutný čas spojený s vykonávaním záručného a pozáručného servisu.

7. Záverečné ustanovenia

7.1. Všeobecné obchodné podmienky sú platné a zaväzujú predávajúceho odo dňa ich zverejnenia na jeho webovom sídle a je možné do nich nahliadnuť aj v sídle predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo ich podľa vlastného uváženia rušiť, meniť, upravovať alebo nahrádzať novými s tým, že na už uzatvorené Kúpne zmluvy sa vzťahujú všeobecné obchodné podmienky platné a účinné v čase uzatvorenia Kúpnej zmluvy.

7.2.Kupujúci týmto prehlasuje, že bol riadne oboznámený s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy, ako jej príloha č.1

7.3. Všeobecné obchodné podmienky v tomto znení sú zverejnené a platné od 01.01.2017.

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať